Ochrona danych

Ochrona danych osobowych oraz sfery prywatnej naszych pracowników i partnerów ma dla nas ogromne znaczenie.

OCHRONA DANYCH

Uwaga, tylko niemiecka wersja niniejszego dokumentu jest obowiązująca!

Ochrona danych osobowych oraz sfery prywatnej naszych pracowników i partnerów jest dla nas bardzo ważna, co oznacza, że przestrzeganie przepisów niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) jest rzeczą oczywistą. Celem tej ustawy jest zapewnienie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zagwarantowanie, że ich prawa osobiste nie zostaną naruszone. Zgodnie z § 4 BDSG informujemy zwięźle o naszych procedurach.

Można oczywiście wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych osobowych, o ile nie jest to wymagane w celu przetworzenia ich w ramach umowy lub nie narusza zobowiązań prawnych firmy. Zastrzeżenia można zgłaszać przesyłając list lub e-mail na adres [email protected]. Potwierdzenie jest wysyłane natychmiast po wprowadzeniu do systemu.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 2 poniżej).

1. Siedziba strony odpowiedzialnej Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, Hallbergmoos
(poniżej nazywany Eurofighter)
2.  Reprezentowany przez: Chief Executive Officer [Dyrektor Generalny], Volker Paltzo
3. Odpowiedzialny za przetwarzanie danych Head of Information Technology [Szef IT], Thomas Schmitt
4. Odpowiedzialny za ochronę danych Boris Lübenoff

E-mail: [email protected]
Tel.: +49-811 80-1914
Faks: : +49-811 80-2914

5.  Adres siedziby strony odpowiedzialnej Eurofighter Jagdflugzeug GmbH
Am Söldnermoos 17, D-85399 Hallbergmoos
6.  Właściwy organ nadzoru Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 27
91522 Ansbach
Tel.: 0981/53-1300
Faks: 0981/53-5300
E-mail: [email protected]
7.  Cel
 • Eurofighter jest spółką zarządzającą odpowiedzialną za realizację programu samolotu Eurofighter. Eurofighter odpowiada za zarządzanie firmami partnerskimi i jest bezpośrednim punktem kontaktowym dla klientów państwowych.

  W ramach tej odpowiedzialności konieczne jest, aby Eurofighter gromadził, przetwarzał i wykorzystywał dane osobowe do następujących celów:

 • Rozpatrywanie spraw umownych
 • Opłaty za dostarczone usługi
 • Administrowanie spółkami partnerskimi
 • Przygotowanie i realizacja działań związanych z zapewnieniem jakości
 • Weryfikacja pracowników i partnerów zewnętrznych w zakresie wytycznych Federalnego Ministerstwa Gospodarki dotyczących ochrony informacji niejawnych.
 • Monitorowanie bezpieczeństwa
 • Świadczenie usług wewnętrznych dla pracowników / gości i partnerów zewnętrznych
 • Koordynacja różnych działów

Względy statystyczne

 • Planowanie zatrudnienia i zarządzanie personelem
 • Szkolenie i rozwój pracowników
 • Rozwój osobisty
 • Tabela płac
8.  Osoby, których dotyczy
 • Pracownicy Eurofightera
 • Pracownicy Panavii
 • Dostawcy
 • Dostawcy usług
 • Spółki partnerskie
 • Wszelkie kontakty tych grup
9.  Dane lub kategoria danych
 • Imię, nazwisko i, w stosownych przypadkach, nazwisko rodowe
 • Data urodzenia
 • Adres(y)
 • Numer(y) telefonu
 • Adres e-mail
 • Dane konta bankowego
 • Środki identyfikacji użytkowników
 • Dane sieci
 • Szczegóły dotyczące początku, końca i okresu trwania stosunku umownego
 • Dane dotyczące samochodów firmowych
10.  Odbiorca danych lub kategoria danych
 • Działy wewnętrzne i ich pracownicy
 • Pracownicy spółek partnerskich
 • Księgowość / praca biegłych rewidentów
 • Usługi techniczne
 • Organy publiczne w odniesieniu do zobowiązań prawnych
11.  Ustalone terminy usuwania danych Obecnie terminy przechowywania i usuwania danych osobowych nie zawsze są jasno uregulowane, ponieważ w wielu obszarach praktyka prawna wymaga ujednolicenia terminów. Tam, gdzie istnieją przepisy, rutynowo przestrzegamy obowiązku usuwania danych. Jeżeli usunięcie danych nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub organizacyjnych, dane są zablokowane i nie mogą być przetwarzane ani wykorzystywane.
12.  Przekazywanie danych za granicę Nie przekazujemy danych osobowych w ramach UE ani do innych państw.
13.  Środki bezpieczeństwa zgodnie z § 9 BDSG + Załącznik Wdrożyliśmy wiele środków związanych z ochroną danych osobowych. Szczegółowa ich prezentacja przyniosłaby skutki odwrotne do zamierzonych, ponieważ sama lista stanowiłaby przedmiot dyskusji.

Z tego powodu, zgodnie z BDSG, prawo stanowi, że w interesie użytkownika informacje dotyczące technicznych i organizacyjnych środków indywidualnych nie będą udostępniane publicznie.

Zapewniamy jednak, że podjęliśmy i stale ulepszamy szereg działań, które są zgodne z działaniami naszej wielkości firmy, zgodnie z poniższymi wymogami § 9 BDSG:

 • Kontrola dostępu do obiektu
 • Kontrola dostępu do urządzeń obliczeniowych
 • Kontrola dostępu do danych osobowych
 • Kontrola przesyłu danych
 • Kontrola wprowadzania danych
 • Kontrola zamówień
 • Kontrola dostępności
 • Instrukcja dot. rozdzielności