WARUNKI UŻYTKOWANIA

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Eurofighter Jagdflugzeug GmbH udostępnia tę witrynę użytkownikowi z zastrzeżeniem poniższych warunków.

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem – jeśli użytkownik odwiedza naszą stronę, uważamy, że go zaakceptował. W przeciwnym przypadku prosimy o opuszczenie strony.

OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH

Zawartość niniejszej strony internetowej (łącznie z całym projektem strony internetowej, tekstem, grafiką, ich wyborem i rozmieszczeniem oraz wszystkimi zestawami oprogramowania, podstawowym kodem źródłowym, oprogramowaniem i wszystkimi innymi materiałami) jest objęta prawem autorskim Eurofighter Jagdflugzeug GmbH lub jego dostawców treści i technologii, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to indywidualnie określone w odniesieniu do poszczególnych materiałów lub elementów. Ponowne wykorzystanie jakiejkolwiek zawartości strony internetowej, wymienionej powyżej, oraz powielanie jakichkolwiek informacji lub danych, w szczególności tekstów, zdjęć, obrazów, grafik i plików wideo, jest niedozwolone bez wyraźnej, pisemnej zgody Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, a bez wpływu na nasze własne lub osób trzecich prawa autorskie, nie wolno kopiować, zmieniać lub reprodukować zawartości do celów komercyjnych. W przypadku udzielenia zgody, zawsze należy powoływać się na Eurofighter GmbH.

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Prosimy przeczytać nasze Zasady ochrony prywatności, które również regulują Państwa wizytę na naszej stronie, w celu zapoznania się z naszymi praktykami.

ZASTRZEŻENIE

Chociaż niniejsza strona została stworzona w dobrej wierze, Eurofighter Jagdflugzeug GmbH nie gwarantuje, że korzystanie z niej będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, ani że ta strona lub serwer, który ją udostępnia, są wolne od wirusów lub błędów. Użytkownik, dla własnej ochrony, podejmuje niezbędne kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz używa skanera antywirusowego przed pobraniem jakichkolwiek informacji lub dokumentacji. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, białe księgi, artykuły i inne informacje mają jedynie charakter ogólnych wskazówek i nie należy na nich polegać bez zasięgnięcia porady.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Eurofighter Jagdflugzeug GmbH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje opublikowane na tej stronie internetowej i poniżej zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do tych informacji. W szczególności, Eurofighter Jagdflugzeug GmbH niniejszym wyklucza wszelką odpowiedzialność za wszelkie roszczenia, straty, żądania lub szkody jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do jakichkolwiek informacji, treści lub reklam.

LINKI

Odnośniki do innych stron internetowych są tworzone na własne ryzyko użytkownika i Eurofighter Jagdflugzeug GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek strony, do których prowadzą odnośniki. Uzyskując dostęp do strony internetowej innej niż Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, należy pamiętać, że jest ona niezależna od Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, a Eurofighter Jagdflugzeug GmbH nie ma żadnej kontroli nad tą stroną, a link nie oznacza, że Eurofighter Jagdflugzeug GmbH akceptuje lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za treść lub korzystanie z tej strony. Użytkownik musi podjąć własne środki ostrożności, aby upewnić się, że to, co wybiera, jest wolne od wirusów, robaków, koni trojańskich i innych elementów o charakterze destrukcyjnym.

REKLAMA/SPONSORING

Umieszczenie jakichkolwiek materiałów w reklamach lub materiałach sponsora na tej stronie internetowej nie stanowi żadnej gwarancji ani poparcia co do jakości lub wartości jakiegokolwiek reklamowanego produktu lub jakichkolwiek roszczeń producenta w stosunku do produktu. Wszelka korespondencja lub kontakty, jakie użytkownik może mieć z reklamodawcami lub sponsorami promującymi się na tej stronie internetowej, są prowadzone wyłącznie między użytkownikiem a tą stroną. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku takich transakcji lub w wyniku obecności takich reklamodawców lub sponsorów na stronie internetowej.

AKTUALIZACJE

Informacje na tej stronie mogą być zmieniane lub aktualizowane bez uprzedzenia. Możemy również dokonać ulepszeń lub zmian w informacjach lub usługach opisanych w tych informacjach w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

WŁAŚCIWE PRAWO

Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu niemieckiemu i wyłącznej jurysdykcji sądów niemieckich.

POLITYKA STRONY, MODYFIKACJE I OGRANICZENIA

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszej witrynie, naszej polityce i niniejszych warunkach użytkowania w dowolnym czasie. Jeżeli którykolwiek z tych warunków zostanie uznany za nieważny, nieobowiązujący lub z jakiegokolwiek powodu niemożliwy do wyegzekwowania, warunek ten zostanie uznany za możliwy do oddzielenia i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność któregokolwiek z pozostałych warunków.

ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

Uzyskując dostęp lub korzystając z serwisu Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, użytkownik nie może naruszać jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub innych praw własności; przesyłać treści zawierających wirusy, tzw. konie trojańskie, lub inne programy, które mogłyby uszkodzić dane; przesyłać, przechowywać lub przesyłać hiperłącza lub treści, do których użytkownik nie jest uprawniony, w szczególności w przypadkach, gdy takie hiperłącza lub treści są niezgodne z obowiązkiem zachowania poufności lub niezgodne z prawem; rozpowszechniać reklamy lub niechciane e-maile (tzw. „spam” lub nieprecyzyjne ostrzeżenia o wirusach, wadach lub podobny materiał) szkodzące innym osobom, w szczególności niepełnoletnim, lub naruszające ich prawa osobiste; naruszać moralność publiczną w sposobie korzystania z nich.

NASZ ADRES

Można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem jak niżej:

Eurofighter Jagdflugzeug GmbH
Am Söldnermoos 17
D-85399 Hallbergmoos
Niemcy
Telefon: +49 (0)811 80-0
Faks: +49 (0)811 80 1557
E-mail: [email protected]